CONTRIBUTIE BIJ SDO/FIABLE

Elk lid* van SDO is verplicht om contributie te betalen.

– Bij een betaling per acceptgiro wordt € 2,50 extra in rekening gebracht (per acceptgiro).

– Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd, behoudens schriftelijke opzegging voor 1 mei van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie.
– Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
– Bij niet tijdige opzegging is het lid verplicht om de volledige contributie van het komend verenigingsjaar te betalen.
– Bij opzegging gedurende het verenigingsjaar is het lid verplicht om tot het einde van het jaar de contributie te betalen.

Het rekeningnummer van c.k.v. SDO: NL 08 RABO 033 11 00 487 (Rabobank)

* Ereleden zijn op verzoek vrijgesteld van contributiebetaling voor de rest van zijn/haar leven, met ingang van het eerstvolgend seizoen na benoeming, tenzij het erelid bij SDO spelend lid is.

TARIEVEN

Contributietarieven per 1 juli 2020

Contributie per kwartaal:

  • Kangoeroes € 20,00
  • Pupillen (D-E-F) € 35,75
  • Aspirant (B-C) € 43,25
  • Junioren (A) € 50,00
  • Senioren  € 71,25
  • Senioren selectie € 86,25
  • Kader € 20,00
  • Niet-spelend lid € 34,50